Værktøj - Befæstigelse - Boltevare - Kemi - Sikkerhedssko - Arbejdstøj - Stiger/Stilladser - Feinklinger

Salgsbetingelser


1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.

2. Alle priser er excl. moms og andre afgifter. Der tages forbehold for prisændringer som følge af told- og kursændringer samt trykfejl. 

3. Levering sker ab lager, med mindre andet skriftligt aftales. Der tages forbehold for udsolgte og eventuelle udgåede varer.

4. Evt. reklamationer skal ske telefonisk/skriftligt overfor SR værktøj senest 2 dage efter varens modtagelse. SR værktøj er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

5. Ved reklamationer skal varen altid sendes franko, hvis ikke andet er aftalt. Vedlæg følgeseddel eller købsfaktura. Reklamationer fremsendt uden købsnota og årsag til reklamation, tilbagesendes for afsenders regning.

6. Reparationer ydes uden beregning indenfor 12 måneder fra købsdato under følgende forudsætninger: - at den opståede defekt kan tilbageføres til konstruktions- eller materialefejl. Normal slitage og misbrug kan ikke henføres herunder.

7. Det solgte modtages kun retur efter forudgående aftale og skal altid sendes franko til SR værktøj. Returnering kan kun ske i ubeskadiget originalemballage. Returvarer krediteres efterfølgende.

8. Betaling for solgte varer sker 8 dage netto, med mindre andet skriftligt er aftalt. 2% rente pr. måned.

9. I ethvert tilfælde hvor der ydes nogen form for kredit, anses salg for sket med ejendomsforbehold således, at leverancen forbliver SR værktøjs ejendom indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt.

10. SR værktøj skal af køber holdes skadesløs i den udstrækning SR værktøj pålægges ansvar overfor tredjemand for skade eller tab.

11. SR værktøj er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens produkterne er i købers besiddelse. SR værktøj er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der fremstilles af køber, eller på produkter, hvori disse indgår. SR værktøj henviser altid til fabrikanternes skriftlige anvisninger og påtager sig intet ansvar herfor. SR værktøj er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab. Hvis tredieman fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. SR værktøj og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af den skade eller et tab som påstås forårsaget af materialet. Det indbyrdes forhold mellem SR værktøj og køber skal dog altid afgøres i henhold til pkt. 12.

12. Parternes uoverensstemmelser i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser og alt, som har sammenhæng hermed, skal afgøres ved de almindelige domstole efter dansk ret ved SR værktøjs værneting.